prismes de cristall

Prism com a syntax highlighter de markdownit a Nuxt

En primer lloc afegim Prism al projecte:

yard add prismjs
# o bé
npm install prismjs --save

Després definim la funció de highlight a la configuració de markdownit del fitxer nuxt.config.js del projecte:

markdownit: {
 injected: true,
 html: true,
 linkify: true,
 breaks: true,
 highlight: (code, lang) => {
  const Prism = require('prismjs')
  require('prismjs/components/prism-bash')
  return (
   `<pre class="language-${lang}"><code class="language-${lang}">` +
   Prism.highlight(code, Prism.languages[lang] || Prism.languages.markup) +
   '</code></pre>'
  )
 }
},

A banda del Prism també importem els llenguatges addicionals a resaltar, en aquest cas bash.

Si obviem els tags <pre> i <code>, s'afegeixen automàticament, però segons com al navegar endavant i endarrere es perden les classes del <pre> necessàries pel Prism.

El darrer pas és afegir el css del theme que més ens agradi al nuxt.config.js:

css: [
 // Prism css
 'prismjs/themes/prism-okaidia.css',
 // SCSS main project file
 '@/assets/css/main.scss'
],